Obsah

Fauna


Živočišstvo
V oblasti převládá výrazně hercynská fauna se západními vlivy. V silně zkulturněné krajině představují vhodně biotopy přirozených zoocenóz, zejména mokřadní stanoviště, převážně v návaznosti na lokality rybníků a vodních toků, dále jsou významné i partie přírodě blízkých lesních porostů, jako refugia živočichů slouží křovité a stromové lemy a remízy.


Bezobratlí
Bezobratlí tvoří velmi početnou a členitou skupinu, z níž je nejznámější a nejpočetnější třídou hmyz s nejnápadnějším řádem motýlů. V krajině se můžeme setkat s řadou druhů, jako např. babočka osiková, babočka paví oko, babočka kopřivová, babočka admirál, dáte perleťovci, hnědásci, modrásci, žluťásci atd.


Obratlovci
Ryby se v okolní krajině vyskytují více v pánvi, v pahorkatině jsou vázány na drobné vodní toky některé menší druhy ryb, jako např. mřenka mramorovaná, hrouzek obecný, plotice obecná aj. Ve vodních nádržích se nejčastěji vyskytuje kapr obecný, lín obecný, cejn velký. Velmi rychle se rozšířil nepůvodní a velmi odolný druh ze Sibiře, a to střevlička východní.
Obojživelníci jsou také vázáni na vodu a mokřady, zejména pro dobu rozmnožování. Některé druhy pak opouštějí vodu a vyskytuji se mimo ní v lesích, zahradách, remízech, jedná se zejména o skokana hnědého, ropuchu obecnou, rosničku zelenou. V poslední době se rozmnožila i blatnice skvrnitá, dříve vzácný druh. V tůních se mohou vyskytovat ocasatí obojživelníci, jako je čolek obecný i čolek velký, dříve také vzácný.
Z plazů se v okolí vyskytuje v nižších polohách ještěrka obecná, která je postupně ve vyšších polohách nahrazována výskytem ještěrky živorodé. Běžným druhem, který se vyskytuje ve vhodném prostředí, je slepýš křehký. Typickým druhem hada, vázaným na vodní a mokřadní biotopy, je užovka obojková, která se v okolí běžně vyskytuje. Naopak druhem, který se vyhýbá mokřadům, je užovka hladká. Výskyt zmije obecné není v okolí Stožic znám.
Přechod Vodňanská pánve do pahorkatiny Šumavského podhůří na relativně malé vzdálenosti, s důsledkem vzniku velmi rozličných přírodních podmínek, byl důvodem výskytu řady druhů ptáků, ale radikální zásahy do krajiny, odlesnění a odvodnění krajiny, zejména ve Vodňanské pánvi způsobilo významný úbytek druhů. Situace je mnohem lepší na okraji Šumavského podhůří, kde je členitá krajina s výrazně vyšším podílem lesa, s remízy a loukami (Svobodné Hory).


Ptactvo
Z vodních ptáků se v okolí Stožic příliš druhů nevyskytuje, ale je možno zahlédnout na polích lovící volavky popelavé nebo kroužící čápy bílé, v lesnatých partiích pak vzácně i čápy černé. Z dravců se vyskytují běžné druhy, jako káně lesní, poštolka obecná, vzácněji jestřáb lesní. Lesní druhy sov (výr velký, kulíšek nejmenší, sýc masný) mají stabilizované, byť řídké populace. Sovy z otevřené krajiny téměř vymizely. Jedná se zejména o sýčka obecného, sovu pálenou a kalouse ušatého, dříve tak typické a časté druhy v okolí.
Z druhů otevřené krajiny se v posledních letech navrací významné polní druhy, jako je koroptev polní a křepelka polní. Ze šplhavců se vyskytuje většina druhů, mezi vzácné patří strakapoud prostřední, který je vázán na  staré listnaté porosty. Z pěvců je zajímavý výskyt druhů vázaných na listnaté lesy, jako je lejsek šedý, lejsek bělokrký, dlask tlustozobý. Stejně tak se v okolí vyskytují hojněji některé druhy ptáků, více vázané na smíšené až jehličnaté lesy, jako je králíček obecný a ohnivý, zvonek zelený, čečetka zimní, křivka obecná aj.
Z velkých a středních druhů savců se vyskytují běžné druhy, jako je srnec obecný, prase divoké, liška obecná, zajíc polní, velmi zřídka zabloudí rys ostrovid. Z lasicovitých šelem se vyskytují kuny skalní i lesní, které se často objevují i v lidských sídlech, lasice hranostaj i vzácnější kolčava. Z drobných savců je v lesích běžný výskyt myšice lesní a křovinné, norníka rudého, mimo les hraboše polního a mokřadního, běžně se vyskytují i hmyzožravé druhy, jako krtek obecný, rejsek obecný, rejsek malý aj. V okolí vod, na hrázích rybníků, i v zastavěném území žijí některé druhy netopýrů.